Fluence is Time times Flux

* in cooperation with Max Losev (hardware)

Project consists of two parts: virtual experience and a DIY gamma spectrometer (a device that detects ionizing radiation and converts it into electrical signals).

* разом з Максом Лосєвим (hardware)

Проект складається з двох частин: віртуального досвіду та DIY гамма-спектрометру (пристрою, який виявляє іонізуюче випромінювання та перетворює його на електричні сигнали).

The idea is based on physical processes related to сosmic rays that originate from large-scale space phenomena. Such as supernova explosions and mergers of massive black holes. These rays reach the atmosphere of our planet and produce showers of a wide variety of ionized particles and electromagnetic radiation.

Ідея заснована на фізичних процесах, пов’язаних з космічними променями, що створюються від великомасштабних космічних явищ. Такі як вибухи наднових і злиття масивних чорних дір. Ці промені сягають атмосфери нашої планети та утворюють зливи з різноманітних іонізованих частинок та електромагнітного випромінювання.

Spectrometer captures these particles in real time and sends the information to the PC. The program analyzes it and generates a virtual environment, visualizing the invisible entities around us and the time shifts between these trails and events that created them.

Спектрометр фіксує ці частинки в режимі реального часу та відправляє інформацію до комп’ютера. Спеціальна програма аналізує дані та генерує віртуальне середовище, візуалізуючи невидимі сутності навколо нас і зсув у часі між цими слідами та подіями, які їх створили.

2021 | interactive VR